tel: 777 264 242
lucie@logarte.cz
Žába
 

syn se nesoustredi na logopedii,jzity (vyhledávání)

Otázky a odpovědi : Máte dotaz k logopedii, arteterapii či dalším oborům? Zeptejte se ;-) 10 rad jak trénovat logopedii - logopedická cvičení : 9. Spolupracujeme Pokud Vaše dítě dochází k jinému specialistovi (fyzioterapeut, foniatr, oční, psycholog, pedagogicko - psychologická poradna apod.), řekněte mu, že Vaše dítě navštěvuje logopedii. Také Vašemu logopedovi předávejte všechny informace, které by mohly souviset s řečí Vašeho dítěte. Máte-li doma školáka či školačku, měla by vědět jeho/její třídní učitelka o logopedii svého žáka/žačky. To, co trénujete na logopedii může mít souvislost i s čtením a psaním. Vaše dítě pak může být negativně hodnoceno za něco, co ještě nerozlišuje/nesvede. 10 rad jak trénovat logopedii - logopedická cvičení : 5. „Netlačíme na pilu“ V logopedii se užívá termín princip minimální akce. Cvičíme uvolněně, s co nejmenší silou a námahou. Někdy k přesnému zvuku pomůže ztišení hlasu (až do šepotu). Neopravujeme dítě v hláskách, které netrénujeme. Stejně tak nepožadujeme, aby hlásku zapojovalo ve vyšších úrovních, ve kterých to ještě nedokáže. Vítejte ve zdravotnickém zařízení LogArte : Logopedie Vydejte se s námi na cestu za krásnou a správně tvořenou řečí. Řeč je důležitá lidská schopnost, kterou potřebujeme k porozumění i sdělování. Obtíže v řeči mohou mít zásadní vliv na vývoj člověka, jak v procesu učení, tak i v profesní orientaci či uplatnění. Zabýváme se klinickou logopedií pro děti, dospívající i dospělé. Naším cílem je srozumitelně a systematicky vás provázet logopedickou terapií. Pomůžeme vám zvládnout výslovnost, i další vady a poruchy řeči, osvojit správné řečové návyky a dovednosti. LogArte - další obory : LogArte – KLINICKÁ LOGOPEDIE, ARTETERAPIE a další obory tu jsou pro děti i pro dospělé. Nikdy není pozdě krásně mluvit. Už jste někdy logopedii méně či více úspěšně navštěvovali? Můžete začít znovu a jinak. Dejte si šanci. Naším cílem je srozumitelně a systematicky Vás provázet logopedickou terapií. Pokud se rozhodnete nás navštívit, můžete očekávat přátelský a osobní přístup. Více čtěte v odkazu logopedie. Vaše dítě nechce kreslit? Máte pocit, že malovat či začít kreslit nemůžete, protože to neumíte? Chcete se prostřednictvím vlastní výtvarné tvorby dozvědět více o sobě? Pojďte malovat, budeme Vás provázet. Více čtěte v odkazu arteterapie. Těšíme se na setkání s Vámi. Logopedie pro děti a dospívající : Vady a poruchy řeči Malí klienti přichází na logopedii s vadami a poruchami řeči. Rodiče se většinou obrací na logopeda, pokud jejich dítě výrazně zaostává ve svém řečovém vývoji ještě ve třech letech (často opožděný vývoj řeči), pokud vadně vyslovuje jednu či více hlásek (patlavost/dyslálie). Jestliže pozorujete u svého dítěte kromě opoždění řeči i chybnou stavbu vět, agramatismy (netvoří mluvnicky správné tvary), hůře si pamatuje říkanky (nebo je komolí) či má obtíže ve zrakovém vnímání (např. určit rozdíly mezi obrázky v řadě), může se jednat i o vývojovou dysfázii. Je zde však mnoho dalších faktorů a oblastí (věk dítěte, osobní anamnéza a řada dalších, pro rodiče často méně nápadných, znaků, např. narušená schopnost sluchového rozlišování, vnímání a chápání řeči, porucha krátkodobé paměti, narušená motorika mluvidel při tvorbě hlásek. Vývoj řeči : Ocenění Každý mluvní projev by mělo být dítě vždy povzbuzován a oceněn pochvalou. Již v předřečovém stádiu napodobivého žvatlání se dítě snaží napodobovat slyšená slova a jeví výraznou radost, když na jeho hlasové projevy okolí reaguje svou řečí. Už zde se začíná projevovat snaha dítěte komunikovat. Tuto jeho chuť a snahu komunikovat bychom měli co nejvíce udržovat a podporovat. V počátcích vývoje řeči by mělo dítě slyšet z okolí především ta slova, která je již samo schopno vyslovit, aby se upevnilo spojení mezi sluchovou a artikulační představou slova. Jako rodiče bychom měli trpělivě zodpovídat na neustále se opakující otázky prvního i druhého věku. Pokud Váš syn či dcera dochází na logopedii nezapomínejte ocenit dílčí pokroky, kterých dosáhl/a. Naši specialisté : Mgr. Petra Fridrichová Jmenuji se Petra Fridrichová a pracuji jako logopedka. Profesní zkušenosti: Logopedii se věnuji od roku 2015 Magisterské studium v oboru speciální pedagogika – logopedie, Pedf UK v Praze Praxe DDM 2008-2015 Praxe v Klubu afasie 2017 Praxe jako speciální pedagog-logoped na základní škole Čakovice 2017-2018 Realizace logopedických vyšetření, reedukace, individuální a skupinové péče. Dále individuální práce s žáky s PAS a SPU. Praxe jako speciální pedagog-logoped v SPC pro vady řeči 2017-2018 Diagnostika klientů s narušenou komunikační schopností a nastavování podpůrných opatření ve školním vzdělávacím procesu. Praxe v LogArte - klinická logopedie od 9/2018 Logopedická diagnostika a terapie u dětí a dospělých. Kurzy Speciální pedagogika, Kurz jazykových dovedností Elkonin, Maxík - Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou, Kuprev – preventivní program pro děti od 4-8 let. Další kurzy v rámci logopedické specializační přípravy. Logopedie pro děti a dospívající : Nikdy není pozdě začít s logopedickou terapií Možná jste s Vaším dospívajícím synem/dcerou na logopedii již docházeli a Váš potomek stále správně nemluví. Zkuste si se synem či dcerou ještě jednou promluvit, poukázat na důležitost správné řeči (např. při představování se na veřejnosti či budoucí volbě studijního oboru a povolání, někdy může pomoci výběr volnočasového zájmu související s řečovým projevem – sborový zpěv, dramatický kroužek apod.) a ujistit se, že „mu/jí to jak mluví opravdu nevadí“. Pokud se rozhodnete začít znovu, vězte, že nikdy není pozdě. U náctiletých je sice již fyziologický vývoj řeči ukončen, stále je ale terapie možná a snazší než u dospělých. Bez dostatku vůle a aktivní spolupráce ze strany Vašeho syna či dcery se ale logopedická terapie neobejde. Zdroj: více informací k jednotlivým příznakům a diagnózám naleznete na webových stránkách Asociace klinických logopedů ČR. Naši specialisté : Mgr. Michaela Horáková Jmenuji se Michaela Horáková a pracuji jako logopedka. Oboru se intenzivně věnuji od roku 2015 a již třetím rokem pracuji ve státním zdravotnickém zařízení se zaměřením na klientelu s neurologicky podmíněnými poruchami komunikace. Od ledna 2019 také pracuji jako logoped se zaměřením na děti ve zdravotnickém zařízení LogArte. V předchozích letech jsem působila v rezortu školství u dětí a žáků vyžadujících speciálně pedagogickou a logopedickou péči v rámci předškolního a základního vzdělávání. Profesní zkušenosti: Logopedii se věnuji od roku 2015 Magisterské studium v oboru speciální pedagogika – specializace logopedie, surdopedie, Masarykova univerzita v Brně; magisterské studium v oboru speciální pedagogika – specializace speciálně pedagogická diagnostika a poradenství, Karlova Univerzita v Praze Probíhající specializační příprava v oboru klinická logopedie, specializační výcvik Logoped ve zdravotnictví ve státním zdravotnickém zařízení od 2017 do současnosti Logoped ve zdravotnictví v LogArte od ledna 2019 do současnosti Speciální pedagog – logoped v základní škole logopedické a SPC pro děti s vadami řeči od 2015 do 2017 Náš přístup k logopedii Součástí tohoto procesu je pravidelná zpětná vazba, která vám pomůže při domácím cvičení. Naše společná práce je základním stavebním kamenem pro terapii. Stejně důležitou částí logopedie je pravidelný trénink. Jak, kolik a co trénovat se vždy dozvíte při návštěvě. Pro zdatné zvládnutí Vašeho problému je důležitá vaše motivace a aktivita. Čím více ji vložíte, tím rychleji projdeme celým procesem ke krásné, správně tvořené řeči. Při práci s dětmi, zejména těmi předškolními, které ještě nečtou, upřednostňujeme obrázky, které jsou dětem bližší. Rodičům současně poskytujeme text vztahující se k obrázkům. Logopedii v praxi se snažíme maximálně spojovat s hrou a vytvářet tak pro dítě zábavný a atraktivní způsob nácviku. Dítě motivujeme výhradně pozitivně, cílem je ho pro „povídání“ a spolupráci získat. Naším posláním v logopedické práci je být vám těmi nejlepšími průvodci. Nabízíme vám naše odborné znalosti a zkušenosti k efektivnímu a úspěšnému zvládnutí problému, se kterým za námi přicházíte. I my se těšíme z vašich pokroků a radosti, kterou z nich zažíváte. Logopedie je společná cesta za krásnou a správně tvořenou řečí. Na té se vy i my společně učíme poznávat a užívat nové dovednosti. Volná místa v LogArte : Částečný úvazek klinického logopeda Hledáme klinického logopeda / logopeda do soukromé ambulance LogArte v Praze Pro soukromou ambulanci klinické logopedie LogArte v Praze 9 hledáme klinického logopeda / logopeda na částečný úvazek od 08-09/2019. Nabízíme Částečný pracovní úvazek dle domluvy Úvazek je možné výhledově navýšit Seberealizaci v příjemném pracovním prostředí Pokračování terapeutické práce v zavedené praxi s motivovanými klienty, kteří na sobě aktivně pracují Pracovní smlouva na dobu neurčitou Benefity k platu 5 týdnů dovolené Stravenky Telefon s tarifem neomezeného volání v ČR s internetem Možnost týmové spolupráce s dalšími specialisty Podpora v dalším vzdělávání a profesním rozvoji Možnost poskytnutí garance v rámci předatestační přípravy Možnost zajímavých stáží v ČR Pracovní náplň Diagnostika a samostatné terapeutické vedení dětských i dospělých klientů v širokém spektru logopedických problematik Důsledné vedení zdravotnické dokumentace Konzultace pacientů v rámci týmové spolupráce Požadavky Schopnost komplexního přístupu ke klientům Komunikativnost a příjemné vystupování Schopnost samostatné práce Ochota k dalšímu vzdělávání v oblasti klinické logopedie Schopnost týmové spolupráce (blízká spolupráce s dalšími specialisty) Zdravotní způsobilost a občanská bezúhonnost Výhodou (absolvované kurzy, používané přístupy v terapii apod.) Atestace z oboru klinická logopedie Kurzy MUDr. Kučery Kurz Terapie orální pozice v klinické logopedii Mgr. Červenkové Kladný vztah k výtvarnému sebe/vyjádření Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete svůj strukturovaný životopis a motivačním dopisem na adresu lucie@logarte.cz Na nového kolegu či kolegyni se za LogArte těší Lucie Krejčová Naši specialisté : Mgr. Lucie Krejčová Jmenuji se Lucie Krejčová, mým povoláním je klinická logopedie, věnuji se i arteterapii. Řeč je jedinečná lidská schopnost. Potřebujeme ji k porozumění i sdělování. To jak komunikujeme je nejen součástí prvního dojmu, který vyvoláváme v druhých, ale otevírá nám i nekonečně možností a poznání. Říká se, „kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“. Umění vládnout svou řečí je důležité. Verbální vyjadřování ovlivňuje vývoj osobnosti (např. sebehodnocení, sebedůvěru, emoce, motivaci, zájmy), chování i utváření vztahů a postavení ve skupině. Nepříznivý dopad mají obtíže v řeči na proces učení, později také profesní orientaci či uplatnění. Proces osvojování jazyka, rozvoj komunikačních schopností, nakonec i formální stránky řeči je někdy delší, občas i trnitou cestou. S dostatkem vůle je ale nakonec úspěšný a radostný. Práce klinického logopeda, která se na tomto dění podílí, je pro mne naplňující a vnímám ji jako hluboce smysluplnou pro obě strany. Profesní zkušenosti: Logopedii a arteterapii se věnuji od roku 2001 Magisterské studium v oboru speciální pedagogika – specializace logopedie, surdopedie a výtvarná výchova, Masarykova univerzita v Brně Bakalářské studium v programu psychologie, v oboru arteterapie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Atestace v oboru klinická logopedie 2011 Praxe logopedky a klinické logopedky v nestátním zdravotnickém zařízení a soukromé logopedické ambulanci 2007 - 2013 Soukromá praxe LogArte - klinická logopedie a arteterapie od 2014 Členství v Asociaci klinických logopedů a České arteterapeutické asociaci Přednášky a workshopy: 1. a 2. KLINICKO-LOGOPEDICKÉ SYMPOZIUM Praha zastřešeno Asociací klinických logopedů Česká škola bez hranic Česká škola Milán za spolupráce se Spolkem krajanů a přátel ČR a podpory Českého Centra Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje
LogArte - logopedie, arteterapie a další obory  Drahobejlova 1413/41, Praha 9 - Libeň  tel: 777 264 242  lucie@logarte.cz  
Copyright © 2014–2019 LogArte

Tvorba webových stránek: HOR webdesign
sitemap.xml   gt:0.003   login