tel: 777 264 242
lucie@logarte.cz
Žába
 

Naši specialisté

Mgr. Lucie Krejčová

Mgr. Lucie KrejčováMgr. Lucie Krejčová

Jmenuji se Lucie Krejčová, mým povoláním je klinická logopedie, věnuji se i arteterapii.

 

Řeč je jedinečná lidská schopnost. Potřebujeme ji k porozumění i sdělování. To jak komunikujeme je nejen součástí prvního dojmu, který vyvoláváme v druhých, ale otevírá nám i nekonečně možností a poznání. Říká se, „kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“. Umění vládnout svou řečí je důležité. Verbální vyjadřování ovlivňuje vývoj osobnosti (např. sebehodnocení, sebedůvěru, emoce, motivaci, zájmy), chování i utváření vztahů a postavení ve skupině. Nepříznivý dopad mají obtíže v řeči na proces učení, později také profesní orientaci či uplatnění.


Proces osvojování jazyka, rozvoj komunikačních schopností, nakonec i formální stránky řeči je někdy delší, občas i trnitou cestou. S dostatkem vůle je ale nakonec úspěšný a radostný. Práce klinického logopeda, která se na tomto dění podílí, je pro mne naplňující a vnímám ji jako hluboce smysluplnou pro obě strany.

 


Profesní zkušenosti:

                                   Asociace klinických logopedů České republiky (AKL ČR)           Česká arteterapeutická asociace             Česká škola bez hranic

Mgr. Milena Šafránková

Mgr. Milena ŠafránkováMgr. Milena Šafránková

Jmenuji se Milena Šafránková a v oboru pracuji od roku 2005. V resortu zdravotnictví pracuji od roku 2007. Pracovala jsem v nestátních zdravotnických zařízeních, kde jsem měla možnost věnovat se klientům všech věkových kategorií s širokým spektrem obtíží (poruchy výslovnosti, poruchy plynulosti řeči, neurovývojové vady, poruchy polykání, vady sluchu, poruchy učení,..).

Profesní zkušenosti:

 • Magisterské studium na PedF UK se SZZ z logopedie a surdopedie
 • Ukončená specializační předatestační příprava
 • Člen Asociace klinických logopedů ČR
 • Člen Fédération Nationale des Orthophonistes (Francie)
 • Spolupráce s Lycée Français de Prague
 • Spolupráce s MUDr. Zuzanou Veldovou (www.foniatrix.cz)
 • Terapeut EEG Biofeedback

Mgr. Michaela Horáková

Mgr. Michaela HorákováMgr. Michaela Horáková

Jmenuji se Michaela Horáková a pracuji jako logopedka. Oboru se intenzivně věnuji od roku 2015 a již třetím rokem pracuji ve státním zdravotnickém zařízení se zaměřením na klientelu s neurologicky podmíněnými poruchami komunikace. Od ledna 2019 také pracuji jako logoped se zaměřením na děti ve zdravotnickém zařízení LogArte.

V předchozích letech jsem působila v rezortu školství u dětí a žáků vyžadujících speciálně pedagogickou a logopedickou péči v rámci předškolního a základního vzdělávání.

 

Profesní zkušenosti:

 • Logopedii se věnuji od roku 2015
 • Magisterské studium v oboru speciální pedagogika – specializace logopedie, surdopedie, Masarykova univerzita v Brně; magisterské studium v oboru speciální pedagogika – specializace speciálně pedagogická diagnostika a poradenství, Karlova Univerzita v Praze
 • Probíhající specializační příprava v oboru klinická logopedie, specializační výcvik
 • Logoped ve zdravotnictví ve státním zdravotnickém zařízení od 2017 do současnosti
 • Logoped ve zdravotnictví v LogArte od ledna 2019 do současnosti
 • Speciální pedagog – logoped v základní škole logopedické a SPC pro děti s vadami řeči od 2015 do 2017

Mgr. Petra Skavská

Mgr. Petra SkavskáMgr. Petra Skavská

Externí spolupracovnice společnosti LogArte

Jsem psycholožka, psychoterapeutka a arteterapeutka

V rámci psychoterapeutického vztahu s vámi jako klientem ctím hodnoty bezpečí, vzájemného respektu, důvěry a odpovědnosti. Metaforou tohoto vztahu je pro mne cesta, kde vy udáváte směr a já jsem váš průvodce. Smyslem této cesty může být zpracování krize, porozumění sobě a postoji k sobě samému, svému životnímu příběhu, vztahům a jejich prožívání, atp..

Když slova nestačí…

Někdy může být obtížné o některých tématech mluvit. Ve své práci proto nabízím i možnost využít prvky expresivních terapií, zvláště arteterapie a taneční a pohybové terapie. Tyto formy terapie využívají výtvarné zpracování a pohyb jako prostředek k sebevyjádření a k prožitku, nejde tedy o estetické či umělecké dílo. Snažíme se tak více vnímat a oslovovat své tělo a propojovat tyto informace, pocity a zážitky s tím, co je „v hlavě“, ve vědomí.

Kotvy mé práce

Ve své práci se opírám o principy etického kodexu Evropské psychoterapeutické asociace.

Svou práci pravidelně konzultuji v supervizi.

 

Profesní zkušenosti:

 • Magisterské studium v oboru psychologie a speciální pedagogika, PedF UK v Praze
 • Bakalářské studium v programu psychologie, v oboru arteterapie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii (SUR, o.s.)
 • Jsem frekventantkou vzdělávacího a sebezkušenostního programu Vědomé tělo. Jde o somatické vzdělávání na základech LABANOVY ANALÝZY POHYBU, BARTENIEFF FUNDAMENTALS™ A BODY MIND CENTERING™ (DanceLAB)
 • Absolvovala jsem dlouhodobou stáž v Psychiatrické nemocnici Bohnice
 • Pracovala jsem s lidmi s duševním onemocněním jako terapeutka a vedoucí sociální služby v Green Doors, z.ú.
 • Pracovala jsem jako arteterapeutka s dětmi se specifickými poruchami učení na základní škole
 • Od roku 2013 provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi
 • Od roku 2015 pracuji také jako psychoterapeutka v nestátním zdravotnickém zařízení INEP

Mgr. Richard Alberti

Mgr. Richard AlbertiMgr. Richard Alberti

Externí spolupracovník společnosti LogArte

Jmenuji se Richard Alberti, mou hlavní prioritou je poskytovat všem klientům a zákazníkům kvalitní péči. Ke každému klientovi přistupuji individuálně a profesionálně. Vždy se snažím nalézt nejoptimálnější a nejvhodnější formu terapie, která by měla vést ke kvalitním výsledkům. Cíle jsou stanoveny vždy předem po vzájemné domluvě. Věnuji se terapii poúrazových stavů ve fázi posthospitalizační i chronických obtíží.

 

Profesní zkušenosti:

 • Fyzioterapii se věnuji od roku 2011
 • Bakalářské studium v oboru Fyzioterapie, program Specializace ve zdravotnictví, Fakulta zdravotnických studií. Západočeská univerzita v Plzni
 • Magisterské studium v programu Tělesná výchova a sport, obor Wellness Specialista, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu v Praze
 • 2017 Uděleno osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie
 • Od roku 2016 lůžková praxe na oddělení Traumatologie / Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol
 • Od roku 2017 vedení skupinového cvičení pro Parkinsoniky
 • Od roku 2018 praxe v LogArte - rekondiční služby a fyzioterapie

Mgr. Alena Krnáčová

Mgr. Alena KrnáčováMgr. Alena Krnáčová

Externí spolupracovnice společnosti LogArte

Jmenuji se Alena Krnáčová a mým povoláním je speciální a předškolní pedagogika. Této oblasti se věnuji již osmým rokem, zaměřuji se na speciálně-pedagogickou diagnostiku, která následně vede k nápravě oslabených oblastí.  Zaměřuji se na sestavení individuálního praktického programu pro dítě a jeho rodiče, ve kterém se cíleně posilňuje sluchová, zraková percepce, paměť, pozornost a další dílčí funkce, tak důležité pro zvládnutí čtení, psaní a počítání.

 

Programy, které vedu:

 • Diagnostika školní zralosti, příprava na školu (Maxík) – předškolní věk
 • Diagnostika specifických poruch učení a chování a nácvik čtení, psaní, počítání, pozornosti (Nácvik percepčních a motorických funkcí, Grafomotorika, Kupoz) -  mladší školní věk
 • Výchovné poradenství dětí od 3 let

 

Profesní zkušenosti:

 • Speciální pedagogice se věnuji od roku 2007
 • Magisterské studium - Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta:  speciální pedagogika a předškolní  pedagogika
 • Praxe s dospělými s dětskou mozkovou obrnou a rodinami s dětmi se zdravotním postižením (SDMO o. s., Hornomlýnská o. s., SIMP o. s.)
 • Praxe v běžných základních školách v Praze a Středočeském kraji - reedukace dětí s poruchami učení, pozornosti a chování (CPIV Projekt NÚV)
 • Praxe v mateřské škole jako pedagožka a metodička (Ekocentrum Podhoubí o. s., MŠ Petrklíč)
 • Praxe v evropských školách v Bruselu a Lucembursku v rámci Pedagogicko-psychologické poradně NÚV
LogArte CentrUm - logopedie, fyzioterapie a další obory  Drahobejlova 1413/41, Praha 9 - Libeň  tel: 777 264 242  lucie@logarte.cz  
Copyright © 2014–2020 LogArte CentrUm

Tvorba webových stránek: HOR webdesign
sitemap.xml   gt:0.147   login