tel: 777 264 242
lucie@logarte.cz
Žába
 

Naši specialisté

Mgr. Lucie Krejčová

Mgr. Lucie KrejčováMgr. Lucie Krejčová

Jmenuji se Lucie Krejčová, mým povoláním je klinická logopedie, věnuji se i arteterapii.

 

Řeč je jedinečná lidská schopnost. Potřebujeme ji k porozumění i sdělování. To jak komunikujeme je nejen součástí prvního dojmu, který vyvoláváme v druhých, ale otevírá nám i nekonečně možností a poznání. Říká se, „kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“. Umění vládnout svou řečí je důležité. Verbální vyjadřování ovlivňuje vývoj osobnosti (např. sebehodnocení, sebedůvěru, emoce, motivaci, zájmy), chování i utváření vztahů a postavení ve skupině. Nepříznivý dopad mají obtíže v řeči na proces učení, později také profesní orientaci či uplatnění.


Proces osvojování jazyka, rozvoj komunikačních schopností, nakonec i formální stránky řeči je někdy delší, občas i trnitou cestou. S dostatkem vůle je ale nakonec úspěšný a radostný. Práce klinického logopeda, která se na tomto dění podílí, je pro mne naplňující a vnímám ji jako hluboce smysluplnou pro obě strany.

 


Profesní zkušenosti:

                                   Asociace klinických logopedů České republiky (AKL ČR)           Česká arteterapeutická asociace             Česká škola bez hranic

Mgr. Monika Sichrovská

Externí spolupracovnice společnosti LogArte

Jmenuji se Monika Sichrovská, mým povoláním je výuka výtvarné výchovy pro ZUŠ a volnočasové aktivity.

 

 
Profesní zkušenosti:

 • Výtvarnou výchovu vyučuji od roku 1988
 • Magisterské studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ, SŠ a ZUŠ v oboru výtvarná výchova, Karlova Univerzita Praha
 • Praxe DDM Praha 6 1988-1992
 • Praxe Soukromá základní Škola Hrou 1991-2001
 • Praxe DDM Praha 9 2010-2017
 • Praxe v LogArte - klinická logopedie a arteterapie od 11/2017

Mgr. Alena Krnáčová

Externí spolupracovnice společnosti LogArte

Jmenuji se Alena Krnáčová a mým povoláním je speciální a předškolní pedagogika. Této oblasti se věnuji již osmým rokem, zaměřuji se na speciálně-pedagogickou diagnostiku, která následně vede k nápravě oslabených oblastí.  Zaměřuji se na sestavení individuálního praktického programu pro dítě a jeho rodiče, ve kterém se cíleně posilňuje sluchová, zraková percepce, paměť, pozornost a další dílčí funkce, tak důležité pro zvládnutí čtení, psaní a počítání.

 

Programy, které vedu:

 • Diagnostika školní zralosti, příprava na školu (Maxík) – předškolní věk
 • Diagnostika specifických poruch učení a chování a nácvik čtení, psaní, počítání, pozornosti (Nácvik percepčních a motorických funkcí, Grafomotorika, Kupoz) -  mladší školní věk
 • Výchovné poradenství dětí od 3 let

 

Profesní zkušenosti:

 • Speciální pedagogice se věnuji od roku 2007
 • Magisterské studium - Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta:  speciální pedagogika a předškolní  pedagogika
 • Praxe s dospělými s dětskou mozkovou obrnou a rodinami s dětmi se zdravotním postižením (SDMO o. s., Hornomlýnská o. s., SIMP o. s.)
 • Praxe v běžných základních školách v Praze a Středočeském kraji - reedukace dětí s poruchami učení, pozornosti a chování (CPIV Projekt NÚV)
 • Praxe v mateřské škole jako pedagožka a metodička (Ekocentrum Podhoubí o. s., MŠ Petrklíč)
 • Praxe v evropských školách v Bruselu a Lucembursku v rámci Pedagogicko-psychologické poradně NÚV

Mgr. Petra Skavská

Externí spolupracovnice společnosti LogArte

Jsem psycholožka, psychoterapeutka a arteterapeutka

V rámci psychoterapeutického vztahu s vámi jako klientem ctím hodnoty bezpečí, vzájemného respektu, důvěry a odpovědnosti. Metaforou tohoto vztahu je pro mne cesta, kde vy udáváte směr a já jsem váš průvodce. Smyslem této cesty může být zpracování krize, porozumění sobě a postoji k sobě samému, svému životnímu příběhu, vztahům a jejich prožívání, atp..

Když slova nestačí…

Někdy může být obtížné o některých tématech mluvit. Ve své práci proto nabízím i možnost využít prvky expresivních terapií, zvláště arteterapie a taneční a pohybové terapie. Tyto formy terapie využívají výtvarné zpracování a pohyb jako prostředek k sebevyjádření a k prožitku, nejde tedy o estetické či umělecké dílo. Snažíme se tak více vnímat a oslovovat své tělo a propojovat tyto informace, pocity a zážitky s tím, co je „v hlavě“, ve vědomí.

Kotvy mé práce

Ve své práci se opírám o principy etického kodexu Evropské psychoterapeutické asociace.

Svou práci pravidelně konzultuji v supervizi.

 

Profesní zkušenosti:

 • Magisterské studium v oboru psychologie a speciální pedagogika, PedF UK v Praze
 • Bakalářské studium v programu psychologie, v oboru arteterapie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii (SUR, o.s.)
 • Jsem frekventantkou vzdělávacího a sebezkušenostního programu Vědomé tělo. Jde o somatické vzdělávání na základech LABANOVY ANALÝZY POHYBU, BARTENIEFF FUNDAMENTALS™ A BODY MIND CENTERING™ (DanceLAB)
 • Absolvovala jsem dlouhodobou stáž v Psychiatrické nemocnici Bohnice
 • Pracovala jsem s lidmi s duševním onemocněním jako terapeutka a vedoucí sociální služby v Green Doors, z.ú.
 • Pracovala jsem jako arteterapeutka s dětmi se specifickými poruchami učení na základní škole
 • Od roku 2013 provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi
 • Od roku 2015 pracuji také jako psychoterapeutka v nestátním zdravotnickém zařízení INEP

Mgr. Richard Alberti

Externí spolupracovník společnosti LogArte

Jmenuji se Richard Alberti, mou hlavní prioritou je poskytovat všem klientům a zákazníkům kvalitní péči. Ke každému klientovi přistupuji individuálně a profesionálně. Vždy se snažím nalézt nejoptimálnější a nejvhodnější formu terapie, která by měla vést ke kvalitním výsledkům. Cíle jsou stanoveny vždy předem po vzájemné domluvě. Věnuji se terapii poúrazových stavů ve fázi posthospitalizační i chronických obtíží.

 

Profesní zkušenosti:

 • Fyzioterapii se věnuji od roku 2011
 • Bakalářské studium v oboru Fyzioterapie, program Specializace ve zdravotnictví, Fakulta zdravotnických studií. Západočeská univerzita v Plzni
 • Magisterské studium v programu Tělesná výchova a sport, obor Wellness Specialista, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu v Praze
 • 2017 Uděleno osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie
 • Od roku 2016 lůžková praxe na oddělení Traumatologie / Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol
 • Od roku 2017 vedení skupinového cvičení pro Parkinsoniky
 • Od roku 2018 praxe v LogArte - rekondiční služby a fyzioterapie
LogArte - logopedie, arteterapie a další obory  Drahobejlova 1413/41, Praha 9 - Libeň  tel: 777 264 242  lucie@logarte.cz  
Copyright © 2014–2018 LogArte

Tvorba webových stránek: HOR webdesign
sitemap.xml   gt:0.253   login