tel: 777 264 242
lucie@logarte.cz
Žába
 

Vývoj řeči

Prvním hlasovým projevem dítěte je novorozenecký křik. V prvních hodinách a dnech je ale pouze reflexním projevem. Následně zvukové projevy vyjadřují libost či nelibost (předřečové období).

 

Postupně se řeč stává prostředkem komunikace, vztahů, spolupráce, usměrňování sociálních interakcí a zároveň nástrojem myšlení (kolem 2 let se myšlení a řeč začínají prolínat, vzájemně se ovlivňují a podmiňují).

 

Nejprudší rozvoj řeči je od 3. do 4. let. Zásadním obdobím pro vývoj řeči je období od 6. do 7. roku věku dítěte. Raný vývoj řeči je podmíněn a ovlivněn motorikou, vnímáním a sociálním prostředím.

Motorika

Již v těhotenství se dějí činnosti které souvisí se základy motoriky mluvních orgánů (např. polykací pohyby, škytání, cucání palce). Po narození jsou pro rozvoj řeči důležité takové aktivity jako je např. sání, dumlání, žvýkání, broukání (kolem 6. týdne), napodobivé žvatlání (6. -8. měsíců).


Velký význam má vyzrávání hrubé motoriky (sed, lezení a zejména chůze). Není náhodné, že s nástupem chůze se kolem 1. roku začíná rozvíjet také aktivní slovní slovní zásoba. Rovněž jemná motorika (obratnost rukou, uchopování drobných předmětů) podporuje vývoj řeči.

Vnímání

Dalším faktorem, které má vliv na rozvoj řeči je zrak. Zrakové podněty dítě aktivizují k vokalizaci (uvidí-li hračku, blízkou osobu apod., téměř automaticky reaguje hlasem). Zrakem dítě odezírá pohyby mluvidel (důležité pro osvojování artikulace v období napodobivého žvatlání a samozřejmě i později) i neverbální komunikaci.

Hlavně první slova jsou spojena se zrakovými vjemy (dítě si nejprve slovo bezprostředně spojuje s předmětem, teprve poté si předmět dokáže představit prostřednictvím slova). Nezastupitelný je pro řečový vývoj sluch. Velmi časně dítě rozpozná matčin hlas, cca. ve 3.- 4. měsících hledá zdroj zvuku (koordinace zrak – sluch), mezi 4. -5. měsícem lokalizuje zdroj zvuku, přibližně v 6. měsících  se rozvíjí schopnost aktivního záměrného poslouchání. Spolu se zrakem má sluch zásadní význam už ve fázi napodobivého žvatlání pro osvojení správné artikulace, i později, případně v logopedické péči.

Sociální prostředí

K vnějším faktorům ovlivňujícím řeč patří sociální prostředí. V raném věku má věku má v rozvoji řeči hlavní úlohu rodina. Nevhodné výchovné styly (příliš autoritativní, represivní nebo naopak příliš ochranitelský, kompenzující) či nedostatek podnětů, mohou mít za následek pomalejší vyzrávání řeči.

 

Na druhou stranu, nadbytek stimulace a velký důraz na správnost řeči může být také ohrožující (neurotické projevy, negativismus, zadrhávání).

Vývoj řeči je součástí vývoje ostatních schopností člověka. Pokud celkový vývoj všech schopností a dovedností dítěte neodpovídá věku dítěte, musíme rozvíjet i řeč na té vývojové úrovni, ve které se právě nachází.


 

věk dítě - vývoj slovní zásoby a větné stavby vývoj výslovnosti
do 1. roku
po 1.  roce   do 2 let

- rozumí jednoduchým pokynům a začíná
  opakovat jednoduchá slova, která slyší
- užívá jednoslabičná, pak dvouslabičná slova,
  zpočátku tvořena opakováním slabik (mama, tata…)
- užívá slova
- aktivní slovní zásoba se značně rozšiřuje

   (názvy osob, věcí, činností)

- obvykle používá dvouslovné věty
- začíná klást otázky „Co to je?“, „Kdo to je?“

 

do 2, 5 let

mezi
2.- 3. rokem

do 3, 5 let

mezi
3.- 4. rokem

 

užívá

- je schopno dorozumět se
- používá víceslovné věty a gramatické tvary
- pomocí řeči se učí dosahovat cíle
- vývoj řeči značně zrychluje rozvoj myšlení,
  motoriky a dalších schopností
- mluvidla splňují všechny předpoklady pro artikulaci

užívá


- začíná užívat souvětí (nejprve souřadná, následně podřadná)
- druhý věk otázek – dítě klade otázky „Proč?“,  „Kdy?“
- projevuje schopnost navázat, udržet a rozvíjet  konverzaci
- o sobě samém ještě může hovořit ve 3. osobě.

   Až pochopí, že je oslovováno a že je od něho očekávána odpověď

   na toto oslovení, tehdy začíná užívat zájmeno "JÁ". 

 

M, B, P, A, E, I, O, U
J, D, T, N, L
artikulační postavení

se upravuje po 3. roce věku

a ovlivňuje vývoj hlásky R

 OU, AU, V, F, H, CH, K, G

po 4. roce

 


mezi
4. – 5. rokem

 

 


do 4, 5 let

- by mělo používat všechny slovní druhy
- dokončuje se gramatická stavba vět
- chápe děj a umí ho vyprávět


- velký význam má kresba a hra
- většinou umí přesněji rozlišovat barvy,
- reprodukuje jednoduchou říkanku a písničku, umí vyprávět krátkou pohádku

užívá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĚ, PĚ, MĚ, VĚ, Ď, Ť, Ň

do 6,5 let

vyvíjí se
- má velkou slovní zásobu, chápe složité děje,
- gramaticky zvládá souvětí
- sluchově rozlišuje všechny hlásky

užívá

 

Č, Š, Ž

 

 

 


C, S, Z,  R,  Ř,

kombinace ČŠŽCSZ

Ocenění

Každý mluvní projev by mělo být dítě vždy povzbuzován a oceněn pochvalou.


Již v předřečovém stádiu napodobivého žvatlání se dítě snaží napodobovat slyšená slova a jeví výraznou radost, když na jeho hlasové projevy okolí reaguje svou řečí. Už zde se začíná projevovat snaha dítěte komunikovat. Tuto jeho chuť a snahu komunikovat bychom měli co nejvíce udržovat a podporovat.


V počátcích vývoje řeči by mělo dítě slyšet z okolí především ta slova, která je již samo schopno vyslovit, aby se upevnilo spojení mezi sluchovou a artikulační představou slova.


Jako rodiče bychom měli trpělivě zodpovídat na neustále se opakující otázky prvního i druhého věku.


Pokud Váš syn či dcera dochází na logopedii nezapomínejte ocenit dílčí pokroky, kterých dosáhl/a.


 

Zdroj; více k vývoji řeči:

J. Bednářová, V. Šmardová: Diagnostika dítěte v předškolním věku, Computer Press, Brno 2007
E. Škodová, I. Jedlička a kol.: Klinická logopedie, Portál, Praha 2003
www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--co-je-to--vyvoj-reci

LogArte CentrUm - klinická logopedie a další obory  Drahobejlova 1413/41, Praha 9 - Libeň  tel: 777 264 242  lucie@logarte.cz  
Copyright © 2014–2024 LogArte CentrUm

Tvorba webových stránek: HOR webdesign
sitemap.xml   gt:0.016   login