tel: 777 264 242
lucie@logarte.cz
Žába
 

VÝVOJ ŘEČI (vyhledávání)

Logopedie pro děti a dospívající : Vady a poruchy řeči Malí klienti přichází na logopedii s vadami a poruchami řeči. Rodiče se většinou obrací na logopeda, pokud jejich dítě výrazně zaostává ve svém řečovém vývoji ještě ve třech letech (často opožděný vývoj řeči), pokud vadně vyslovuje jednu či více hlásek (patlavost/dyslálie). Jestliže pozorujete u svého dítěte kromě opoždění řeči i chybnou stavbu vět, agramatismy (netvoří mluvnicky správné tvary), hůře si pamatuje říkanky (nebo je komolí) či má obtíže ve zrakovém vnímání (např. určit rozdíly mezi obrázky v řadě), může se jednat i o vývojovou dysfázii. Je zde však mnoho dalších faktorů a oblastí (věk dítěte, osobní anamnéza a řada dalších, pro rodiče často méně nápadných, znaků, např. narušená schopnost sluchového rozlišování, vnímání a chápání řeči, porucha krátkodobé paměti, narušená motorika mluvidel při tvorbě hlásek. Vývoj řeči : Sociální prostředí K vnějším faktorům ovlivňujícím řeč patří sociální prostředí. V raném věku má věku má v rozvoji řeči hlavní úlohu rodina. Nevhodné výchovné styly (příliš autoritativní, represivní nebo naopak příliš ochranitelský, kompenzující) či nedostatek podnětů, mohou mít za následek pomalejší vyzrávání řeči. Na druhou stranu, nadbytek stimulace a velký důraz na správnost řeči může být také ohrožující (neurotické projevy, negativismus, zadrhávání). Vývoj řeči je součástí vývoje ostatních schopností člověka. Pokud celkový vývoj všech schopností a dovedností dítěte neodpovídá věku dítěte, musíme rozvíjet i řeč na té vývojové úrovni, ve které se právě nachází. 10 rad jak trénovat logopedii - logopedická cvičení : 4. Opouštíme staré a vytváříme nové Starý (nesprávný) návyk necháváme vyhasnout. Vytváříme, posilujeme a upevňujeme nový. Hlásky vyvozujeme (vytváříme nové) nejsnadněji nápodobou. Pokud nejsme úspěšní, použijeme pomocnou hlásku (známé jako např. trubka = tdubka). Jakmile pomocnou hlásku již nepotřebujeme, vracíme se k nápodobě. Pořadí v jakém hlásky vyvozujeme většinou kopírují fyziologický vývoj (viz. Vývoj řeči). Váš logoped může zvolit (z různých důvodů) i jiný postup, který Vám jistě rád vysvětlí. Vývoj řeči Zdroj; více k vývoji řeči: J. Bednářová, V. Šmardová: Diagnostika dítěte v předškolním věku, Computer Press, Brno 2007 E. Škodová, I. Jedlička a kol.: Klinická logopedie, Portál, Praha 2003 www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--co-je-to--vyvoj-reci Vývoj řeči Prvním hlasovým projevem dítěte je novorozenecký křik. V prvních hodinách a dnech je ale pouze reflexním projevem. Následně zvukové projevy vyjadřují libost či nelibost (předřečové období). Postupně se řeč stává prostředkem komunikace, vztahů, spolupráce, usměrňování sociálních interakcí a zároveň nástrojem myšlení (kolem 2 let se myšlení a řeč začínají prolínat, vzájemně se ovlivňují a podmiňují). Nejprudší rozvoj řeči je od 3. do 4. let. Zásadním obdobím pro vývoj řeči je období od 6. do 7. roku věku dítěte. Raný vývoj řeči je podmíněn a ovlivněn motorikou, vnímáním a sociálním prostředím. Vývoj řeči : Motorika Již v těhotenství se dějí činnosti které souvisí se základy motoriky mluvních orgánů (např. polykací pohyby, škytání, cucání palce). Po narození jsou pro rozvoj řeči důležité takové aktivity jako je např. sání, dumlání, žvýkání, broukání (kolem 6. týdne), napodobivé žvatlání (6. -8. měsíců). Velký význam má vyzrávání hrubé motoriky (sed, lezení a zejména chůze). Není náhodné, že s nástupem chůze se kolem 1. roku začíná rozvíjet také aktivní slovní slovní zásoba. Rovněž jemná motorika (obratnost rukou, uchopování drobných předmětů) podporuje vývoj řeči. Vývoj řeči věk dítě - vývoj slovní zásoby a větné stavby vývoj výslovnosti do 1. roku po 1. roce do 2 let - rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší - užívá jednoslabičná, pak dvouslabičná slova, zpočátku tvořena opakováním slabik (mama, tata…) - užívá slova - aktivní slovní zásoba se značně rozšiřuje (názvy osob, věcí, činností) - obvykle používá dvouslovné věty - začíná klást otázky „Co to je?“, „Kdo to je?“ do 2, 5 let mezi 2.- 3. rokem do 3, 5 let mezi 3.- 4. rokem užívá - je schopno dorozumět se - používá víceslovné věty a gramatické tvary - pomocí řeči se učí dosahovat cíle - vývoj řeči značně zrychluje rozvoj myšlení, motoriky a dalších schopností - mluvidla splňují všechny předpoklady pro artikulaci užívá - začíná užívat souvětí (nejprve souřadná, následně podřadná) - druhý věk otázek – dítě klade otázky „Proč?“, „Kdy?“ - projevuje schopnost navázat, udržet a rozvíjet konverzaci - o sobě samém ještě může hovořit ve 3. osobě. Až pochopí, že je oslovováno a že je od něho očekávána odpověď na toto oslovení, tehdy začíná užívat zájmeno "JÁ". M, B, P, A, E, I, O, U J, D, T, N, L – artikulační postavení se upravuje po 3. roce věku a ovlivňuje vývoj hlásky R OU, AU, V, F, H, CH, K, G po 4. roce mezi 4. – 5. rokem do 4, 5 let - by mělo používat všechny slovní druhy - dokončuje se gramatická stavba vět - chápe děj a umí ho vyprávět - velký význam má kresba a hra - většinou umí přesněji rozlišovat barvy, - reprodukuje jednoduchou říkanku a písničku, umí vyprávět krátkou pohádku užívá BĚ, PĚ, MĚ, VĚ, Ď, Ť, Ň do 6,5 let vyvíjí se - má velkou slovní zásobu, chápe složité děje, - gramaticky zvládá souvětí - sluchově rozlišuje všechny hlásky užívá Č, Š, Ž C, S, Z, R, Ř, kombinace ČŠŽ a CSZ Vývoj dětské kresby : Začátky kreslení Vlastní začátky výtvarné „řeči“ se podobají řeči mluvené. Tak jako jednotlivé zvuky přecházejí neohraničeně jeden do druhého (dříve než se spojí s nějakým věcným významem), vznikají i kreslířské začátky (stopy tužky, čáry). Radost z právě vznikající stopy můžeme pozorovat třeba už v otisku zamazané dlaně na bílou plochu, sledování pohybu vlastního prstíku na zamlženém skle… Motorický (pohybový) význam v kresbě je zde důležitější než výsledek. Zpočátku je důležité, že dítě „kreslí" (proces), nikoliv co kreslí nebo konečná podoba kresby. V jednotlivých stádiích jsou v kresbě zdůrazněny ty prvky, které mají pro „vnitřní svět“ dítěte v daném období největší význam. Vývoj probíhá od celku k částem. Např. v kresbě postavy či domu se detaily objevují až v pozdějších etapách grafického projevu dítěte. Vítejte ve zdravotnickém zařízení LogArte CentrUm : Arteterapie Stejně jako řeč, je i výtvarné vyjadřování formou komunikace a do značné míry s vývojem řeči souvisí. Pokud vaše dítě nekreslí, i pro něj je v LogArte prostor k malování. Arteterapie se zabývá i neproběhlými vývojovými výtvarnými stádii. Výtvarná činnost přináší bezprostřední, osobní a konkrétní neopakovatelný zážitek z tvorby, prožitek sebe sama a seberealizaci. Dejte své tvořivosti zelenou, poznejte své vlastní možnosti, obnovte vitální síly, rozšiřte si výtvarné znalosti a oživte touhu nově vnímat realitu. Pokud se rozhodnete nás navštívit, můžete očekávat přátelský a osobní přístup. Logopedie pro děti a dospívající : Nikdy není pozdě začít s logopedickou terapií Možná jste s Vaším dospívajícím synem/dcerou na logopedii již docházeli a Váš potomek stále správně nemluví. Zkuste si se synem či dcerou ještě jednou promluvit, poukázat na důležitost správné řeči (např. při představování se na veřejnosti či budoucí volbě studijního oboru a povolání, někdy může pomoci výběr volnočasového zájmu související s řečovým projevem – sborový zpěv, dramatický kroužek apod.) a ujistit se, že „mu/jí to jak mluví opravdu nevadí“. Pokud se rozhodnete začít znovu, vězte, že nikdy není pozdě. U náctiletých je sice již fyziologický vývoj řeči ukončen, stále je ale terapie možná a snazší než u dospělých. Bez dostatku vůle a aktivní spolupráce ze strany Vašeho syna či dcery se ale logopedická terapie neobejde. Zdroj: více informací k jednotlivým příznakům a diagnózám naleznete na webových stránkách Asociace klinických logopedů ČR. Vývoj dětské kresby Cílem tohoto textu je zorientovat zejména rodiče dětí předškolního věku v tom, co je v dané vývojové fázi obvyklé v dětské kresbě. Neuvádím zde proto celý vývoj kresby až do dospělosti. Zmíněné charakteristiky jednotlivých etap se mohou objevit i v předchozích vývojových stupních. Pokud se naopak v kresbě vašeho dítěte ještě neobjevují uvedené prvky, může být příčin více. Došlo-li u vašeho syna či dcery k jakémukoliv opoždění ve vývoji hrubé motoriky (kdy začalo dítě sedět, chodit apod.), je pravděpodobné, že se stejně tak trochu opozdí vývoj motoriky jemné (právě i kresba). Jindy stačí jen počkat, s tím, že je vhodné dítě stimulovat přiměřeně věku a pokroky v kreslení sledovat. Pokud se vývoj kresby opožďuje výrazněji, je vhodné říci o tom pediatrovi, či vaší paní učitelce (může vás zkontaktovat se speciálním pedagogem). Možností ve vašem okolí je jistě více. Třeba máte v okolí mateřské centrum nebo právě odborníka v oblasti grafomotoriky. Náš přístup k logopedii Vítejte na cestě za krásnou a správně tvořenou řečí. Na počátku zmapujeme a vysvětlíme si problematiku dané poruchy či vady řeči. Celou terapií vás budeme provázet podle vašich potřeb. Budeme společně pracovat na osvojení správných řečových návyků a dovedností. Logopedie (klinická logopedie) Logopedie je společná cesta za krásnou a správně tvořenou řečí. Pokud pozorujete u svého dítěte některý z projevů vady řeči, rozhodně návštěvu u logopeda neodkládejte. V dětském věku je terapie podstatně snažší, než v pozdějším věku. Nabízíme vám naše odborné znalosti a zkušenosti k efektivnímu a úspěšnému zvládnutí problému s řečí. Na počátku zmapujeme a vysvětlíme si problematiku dané poruchy či vady řeči. Logopedie ale není jen pro děti. Pomůžeme Vám i v případě, že nejste subjektivně spokojeni se svým rétorickým projevem. Rozhodnete-li začít znovu, vězte, že nikdy není pozdě. Vítejte ve zdravotnickém zařízení LogArte CentrUm : Logopedie Vydejte se s námi na cestu za krásnou a správně tvořenou řečí. Řeč je důležitá lidská schopnost, kterou potřebujeme k porozumění i sdělování. Obtíže v řeči mohou mít zásadní vliv na vývoj člověka, jak v procesu učení, tak i v profesní orientaci či uplatnění. Zabýváme se klinickou logopedií pro děti, dospívající i dospělé. Naším cílem je srozumitelně a systematicky vás provázet logopedickou terapií. Pomůžeme vám zvládnout výslovnost, i další vady a poruchy řeči, osvojit správné řečové návyky a dovednosti. AKTUÁLNĚ, NEPŘÍJÍMÁME NOVÉ KLIENTY. Naše kapacita je naplněna. Vyplněním formuláře na stránce Kontakt se můžete zapsat do pořadníku. Po uvolnění kapacity budete kontaktováni s dotazem, zda Váš zájem o logopedickou terapii v LogArte CentrUm trvá. Smlouvu o úhradě logopedie máme mimo jiné s: VoZP - Vojenská zdravotní pojišťovna (201) Vašemu dítěti pojištěnému u VoZP věnujeme zdarma praktickou příručku Obrázková logopedie. Dále máme smlouvu o úhradě logopedie s pojišťovnami: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky - VZP (111) Oborová zdravotní pojišťovna - OZP (207) Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - ZPŠ (209) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - ZP MV ČR (211) RBP, zdravotní pojišťovna (213) Naši specialisté : Mgr. Lucie Krejčová Jmenuji se Lucie Krejčová, mým povoláním je klinická logopedie, věnuji se i arteterapii. Řeč je jedinečná lidská schopnost. Potřebujeme ji k porozumění i sdělování. To jak komunikujeme je nejen součástí prvního dojmu, který vyvoláváme v druhých, ale otevírá nám i nekonečně možností a poznání. Říká se, „kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“. Umění vládnout svou řečí je důležité. Verbální vyjadřování ovlivňuje vývoj osobnosti (např. sebehodnocení, sebedůvěru, emoce, motivaci, zájmy), chování i utváření vztahů a postavení ve skupině. Nepříznivý dopad mají obtíže v řeči na proces učení, později také profesní orientaci či uplatnění. Proces osvojování jazyka, rozvoj komunikačních schopností, nakonec i formální stránky řeči je někdy delší, občas i trnitou cestou. S dostatkem vůle je ale nakonec úspěšný a radostný. Práce klinického logopeda, která se na tomto dění podílí, je pro mne naplňující a vnímám ji jako hluboce smysluplnou pro obě strany. Profesní zkušenosti: Logopedii a arteterapii se věnuji od roku 2005 Magisterské studium v oboru speciální pedagogika – specializace logopedie, surdopedie a výtvarná výchova, Masarykova univerzita v Brně Bakalářské studium v programu psychologie, v oboru arteterapie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Atestace v oboru klinická logopedie 2011 Praxe logopedky a klinické logopedky v nestátním zdravotnickém zařízení a soukromé logopedické ambulanci 2007 - 2013 Soukromá praxe LogArte - klinická logopedie a arteterapie od 2014 Členství v Asociaci klinických logopedů a České arteterapeutické asociaci Přednášky a workshopy: 1. a 2. KLINICKO-LOGOPEDICKÉ SYMPOZIUM Praha Česká škola bez hranic Česká škola Milán za spolupráce se Spolkem krajanů a přátel ČR a podpory Českého Centra Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje Logopedie pro děti a dospívající : Koktavost I v dětství se objevují poruchy plynulosti řeči. Koktavost („zadrhávání“/balbuties) se projevuje opakováním prvních hlásek a slabik ve slově, i protahováním slabik, u těžších forem se objevují takové obtíže a bloky, kdy jedinec není schopen promluvit. Pokud pozorujete u svého dítěte některý z těchto projevů, důrazně doporučuji neodkládat návštěvu logopeda. Nebývá úspěšné zkoušet tento stav řešit svépomocí či hůře hledat oporu v návodech vyhledaných na internetu. Koktavost je jedním z nejzávažnějších komunikačních problémů. Nutné je správné a citlivé působení okolí, aby se dítě nezačalo řeči vyhýbat a uzavírat se do sebe. Logopedie pro děti a dospívající : Sluch Sluch značně ovlivňuje řeč jako takovou i její vývoj. Pokud dítě několik měsíců po narození nereaguje na zvuky, neslyší na zavolání, přestává žvatlat, a nepokouší-li se mluvit ani později, může se jednat o sluchovou vadu. Pokud máte podezření, že Vaše dítě neslyší neodkladně se obraťte na ORL lékaře či foniatra. I v případě, že Vaše dítě reaguje jen na malou vzdálenost a při větší reagovat přestává, může se jednat o nedoslýchavost. Je vhodné obrátit se na uvedené odborníky. Vítejte ve zdravotnickém zařízení LogArte CentrUm : Speciální pedagogika V poradenství ve výchově a vzdělávání společně s rodiči hledáme různé cesty pro správný vývoj a další rozvoj jejich dítěte. Vodítkem jsou pro nás samotní rodiče, důvěra ve skutečnost, že své dítě znají nejlépe. Rodiče přichází s různými potřebami: s výchovou, či školou nemají zkušenosti, trápí se srovnáváním svého dítěte s jinými vrstevníky, mají obavy pochybnosti, týkající se chování jejich dítěte. S nástupem dětí do školních zařízení přichází nové otázky, změny a děti potřebují další jiný způsob spolupráce, či podpory. Vývoj řeči Hlavně první slova jsou spojena se zrakovými vjemy (dítě si nejprve slovo bezprostředně spojuje s předmětem, teprve poté si předmět dokáže představit prostřednictvím slova). Nezastupitelný je pro řečový vývoj sluch. Velmi časně dítě rozpozná matčin hlas, cca. ve 3.- 4. měsících hledá zdroj zvuku (koordinace zrak – sluch), mezi 4. -5. měsícem lokalizuje zdroj zvuku, přibližně v 6. měsících se rozvíjí schopnost aktivního záměrného poslouchání. Spolu se zrakem má sluch zásadní význam už ve fázi napodobivého žvatlání pro osvojení správné artikulace, i později, případně v logopedické péči. Logopedie pro dospělé Logopedie není jen pro děti. Některé řečové obtíže – nesprávně tvořené hlásky (dyslálie/patlavost), poruchy tempa (breptavost) a plynulosti řeči (koktavost) přetrvají do dospělosti. Logoped je tu také pro lidi po poúrazových stavech hlavy, cévních mozkových příhodách, kteří trpí v různé míře poruchou porozumění a verbálního vyjadřování (afázie) či motorickou poruchou řeči (dysartrie). Budete na správné adrese, i pokud jste subjektivně nespokojeni se svým rétorickým projevem. Řečový projev souvisí např. se správným dýcháním, tvorbou hlasu, přesnou artikulací, modulací a intonací, frázováním a logickým členění vět, i neverbální komunikací. Naši specialisté : Mgr. Gabriela Klofáčová Jmenuji se Gabriela Klofáčová a oblasti logopedie se plně věnuji od roku 2021, kdy jsem nastoupila jako logopedka do soukromé logopedické ambulance, kde jsem měla možnost pracovat s klienty všech věkových kategorií od malých dětí s opožděným vývojem řeči až po starší klienty s obtížemi v řeči po cévní mozkové příhodě. Již během studia jsem se věnovala práci v oboru, nejprve jako sdílený asistent v běžné mateřské škole, poté jako logopedický asistent v soukromé logopedické ambulanci. Profesní zkušenosti: Bakalářské studium v oboru speciální pedagogika na Univerzitě Karlově v Praze Magisterské studium v oboru logopedie na Masarykově univerzitě v Brně Praxe v logopedické ambulanci jako logopedický asistent od roku 2020 do roku 2021 Praxe v mateřské škole jako asistent pedagoga od roku 2019 do roku 2020 Praxe logopedky v soukromé logopedické ambulanci od roku 2021 do roku 2023 Vývoj řeči : Ocenění Každý mluvní projev by mělo být dítě vždy povzbuzován a oceněn pochvalou. Již v předřečovém stádiu napodobivého žvatlání se dítě snaží napodobovat slyšená slova a jeví výraznou radost, když na jeho hlasové projevy okolí reaguje svou řečí. Už zde se začíná projevovat snaha dítěte komunikovat. Tuto jeho chuť a snahu komunikovat bychom měli co nejvíce udržovat a podporovat. V počátcích vývoje řeči by mělo dítě slyšet z okolí především ta slova, která je již samo schopno vyslovit, aby se upevnilo spojení mezi sluchovou a artikulační představou slova. Jako rodiče bychom měli trpělivě zodpovídat na neustále se opakující otázky prvního i druhého věku. Pokud Váš syn či dcera dochází na logopedii nezapomínejte ocenit dílčí pokroky, kterých dosáhl/a. Vývoj řeči : Vnímání Dalším faktorem, které má vliv na rozvoj řeči je zrak. Zrakové podněty dítě aktivizují k vokalizaci (uvidí-li hračku, blízkou osobu apod., téměř automaticky reaguje hlasem). Zrakem dítě odezírá pohyby mluvidel (důležité pro osvojování artikulace v období napodobivého žvatlání a samozřejmě i později) i neverbální komunikaci. Náš přístup k logopedii Součástí tohoto procesu je pravidelná zpětná vazba, která vám pomůže při domácím cvičení. Naše společná práce je základním stavebním kamenem pro terapii. Stejně důležitou částí logopedie je pravidelný trénink. Jak, kolik a co trénovat se vždy dozvíte při návštěvě. Pro zdatné zvládnutí Vašeho problému je důležitá vaše motivace a aktivita. Čím více ji vložíte, tím rychleji projdeme celým procesem ke krásné, správně tvořené řeči. Při práci s dětmi, zejména těmi předškolními, které ještě nečtou, upřednostňujeme obrázky, které jsou dětem bližší. Rodičům současně poskytujeme text vztahující se k obrázkům. Logopedii v praxi se snažíme maximálně spojovat s hrou a vytvářet tak pro dítě zábavný a atraktivní způsob nácviku. Dítě motivujeme výhradně pozitivně, cílem je ho pro „povídání“ a spolupráci získat. Naším posláním v logopedické práci je být vám těmi nejlepšími průvodci. Nabízíme vám naše odborné znalosti a zkušenosti k efektivnímu a úspěšnému zvládnutí problému, se kterým za námi přicházíte. I my se těšíme z vašich pokroků a radosti, kterou z nich zažíváte. Logopedie je společná cesta za krásnou a správně tvořenou řečí. Na té se vy i my společně učíme poznávat a užívat nové dovednosti. 10 rad jak trénovat logopedii - logopedická cvičení : 9. Spolupracujeme Pokud Vaše dítě dochází k jinému specialistovi (fyzioterapeut, foniatr, oční, psycholog, pedagogicko - psychologická poradna apod.), řekněte mu, že Vaše dítě navštěvuje logopedii. Také Vašemu logopedovi předávejte všechny informace, které by mohly souviset s řečí Vašeho dítěte. Máte-li doma školáka či školačku, měla by vědět jeho/její třídní učitelka o logopedii svého žáka/žačky. To, co trénujete na logopedii může mít souvislost i s čtením a psaním. Vaše dítě pak může být negativně hodnoceno za něco, co ještě nerozlišuje/nesvede. Vývoj dětské kresby To už se objevuje tzv. paňák – člověk se zde více podobá hadrové loutce, než živé lidské bytosti. Čím více dítě kreslí a je vystaveno pozitivním podnětům, tím rychleji vývoj kresby postupuje. Okolo 5. roku začínají být objekty (lidé, domy, stromy) snadněji rozlišitelné. Kolem 6. roku dítě zpravidla člení lidskou postavu velmi zřetelně. Nasazuje paže k trupu (k „ramenům“), zatímco dříve to bylo k hlavě. Na hlavě bývá pokrývka vlasů. Zpočátku jsou obě pohlaví zobrazována stejně, jsou důležitá jen obecná znamení pro člověka. S vývojovým pokrokem dostávají figury další přívlastky (sukně, nákupní taška, klobouk). Mezi 5. – 6. rokem se rozdvojí obrys nohou (již není zobrazen jen jednou linkou). Hmotnost dítě naznačuje tím, že např. prázdný ovál (trup) vybarví. Pohyb postav je zpočátku spíše naznačen vzájemnou blízkostí (ruka + nákupní taška = ruka držící nákupní tašku). Pokrčení končetin je pro dítě zatím velmi náročné. Již ve 4. roce se ale objevují vztažené paže (např. trhání ovoce, házení míče) Lze říci, že výrazně je zobrazeno to, co je emočně a prožitkově důležité. Izolovanost objektů má souvislost s tím, že dítě ještě neumí číst a dokáže jen omezeně spolupracovat s vrstevníky (např. děti se obtížně domlouvají na pravidlech společné hry). Pro pochopení dětské kresby má velkou hodnotu ústní výpověď dítěte. Obsah představy a dějová situace jsou vždy daleko plnější, složitější a zajímavější, než by se nám na první pohled zdálo. Co je arteterapie Výtvarné vyjadřování, je formou komunikace, ale odlišnou od lidské řeči. V procesu tvorby je přítomno nejen zobrazování skutečnosti, ale i proces a prostředek sebevyjádření. Výtvarné dílo můžeme chápat jako výraz komplexní psychické činnosti, jako výtvarnou metaforu, která umožňuje ztvárnění představy o vnějším světě a o místě v něm. Veškerou tvůrčí uměleckou činnost je možné považovat za symbolickou a tedy spojenou s intuitivní a emoční složkou osobnosti. Terapeutická funkce umění spočívá právě v možnosti vyvažovat vědomé a nevědomé prvky lidské zkušenosti. Více o arteterapii se dočtete v arteterapii pro dospělé. Zdroj; více k arteterapii: E. Perout: Arteterapie se zrakově postiženými, Okamžik 2005 Pomáháme - společenská odpovědnost : Zoopark Zájezd Chcete také mluvit jako chytrá kmotra liška? Naše klienty provázíme na cestě za krásnou a správně tvořenou řečí tak, že nakonec mohou mluvit jako chytrá kmotra liška. Klinická logopedie LogArte CentrUm se tak stala adoptivním rodičem lišky korsaka v Zooparku Zájezd. Zoopark Zájezd najdete blízko Prahy v obci Zájezd. Rozhodně navštivte hezkou zoo pro děti i dospělé. Logopedická literatura pro děti : Rozpovídej se 1. a 2. díl / Rozpovídej se Rozpovídej se, 1. a 2. díl Autor: Mgr. Lucie Krejčová Zábavná cvičení pomáhají s rozvojem řeči. Trénují pouze probíraný jev a nepřeskakují na složitější úkoly, dokud dítě nedosáhne dané úrovně. Z obsahu vybíráme: sluchová cvičení, rytmizace, porozumění, motorika jazyka, fixace a diferenciace hlásek. Publikace je primárně určena pro rodiče dětí, pedagogy MŠ a logopedy, avšak uplatní ji i speciální pedagogové, asistenti dětí nebo kliničtí logopedi. Článek o knihách Rozpovídej se na webu nakladatelství RAABE Doporučení knih Rozpovídej se na webu Asociace klinických logopedů Rozpovídej se 1. Nakladatel: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. ISBN: 978-80-7496-336-0 Formát: A4, 108 s. Rok vydání: 2017 Informace o Rozpovídej se 1. Rozpovídej se 2. Nakladatel: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. ISBN: 978-80-7496-354-4 Formát: A4, 88 s. Rok vydání: 2018 Informace o Rozpovídej se 2. Kupte si Rozpovídej se 2. - Heureka.cz Rozpovídej se Autor: Mgr. Lucie Krejčová 2. vydání publikací Rozpovídej se 1. a 2. díl. V tomto vydání jsou oba díly v jedné publikaci s názvem Rozpovídej se. Rozpovídej se Nakladatel: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. ISBN: 978-80-7496-455-8 Formát: A4, 126 s. Rok vydání: 2020 Informace o Rozpovídej se Kupte si Rozpovídej se - Heureka.cz 10 rad jak trénovat logopedii - logopedická cvičení : 1. Cvičíme často a krátce Čím mladší dítě je, tím kratší je čas, po který udrží pozornost a ochotu spolupracovat. 5, 10 či 15 minut logopedického cvičení denně Vás odmění, v podobě pokroku v řeči, o dost více než půl hodiny dvakrát týdně. Máte na sebe se svým synem či dcerou celý den? Zkuste trénovat krátce i vícekrát denně a budete ještě úspěšnější. I pokud jste dospělí a vyhledáváte chvilky pro upevnění svých řečových návyků, přiblížíte se rychleji ke svému cíli. Kdy trénovat? Pokud se Vašemu dítku trénovat nechce, zkuste cvičit každý den ve stejnou dobu (např. 10 minut před oblíbeným televizním pořadem, před či po jídle…) a vydržte. Některé dítě nechce spát, vstávat či jíst a také si zvykne, kdy je čas spánku a jídla. Myslete na to, že Váš budoucí školák či školačka bude mít náskok před ostatními, i když teď má o povinnost více.
LogArte CentrUm - klinická logopedie a další obory  Drahobejlova 1413/41, Praha 9 - Libeň  tel: 777 264 242  lucie@logarte.cz  
Copyright © 2014–2024 LogArte CentrUm

Tvorba webových stránek: HOR webdesign
sitemap.xml   gt:0.002   login