tel: 777 264 242
lucie@logarte.cz
Žába
 

vývoj kresby (vyhledávání)

Vývoj dětské kresby Cílem tohoto textu je zorientovat zejména rodiče dětí předškolního věku v tom, co je v dané vývojové fázi obvyklé v dětské kresbě. Neuvádím zde proto celý vývoj kresby až do dospělosti. Zmíněné charakteristiky jednotlivých etap se mohou objevit i v předchozích vývojových stupních. Pokud se naopak v kresbě vašeho dítěte ještě neobjevují uvedené prvky, může být příčin více. Došlo-li u vašeho syna či dcery k jakémukoliv opoždění ve vývoji hrubé motoriky (kdy začalo dítě sedět, chodit apod.), je pravděpodobné, že se stejně tak trochu opozdí vývoj motoriky jemné (právě i kresba). Jindy stačí jen počkat, s tím, že je vhodné dítě stimulovat přiměřeně věku a pokroky v kreslení sledovat. Pokud se vývoj kresby opožďuje výrazněji, je vhodné říci o tom pediatrovi, či vaší paní učitelce (může vás zkontaktovat se speciálním pedagogem). Možností ve vašem okolí je jistě více. Třeba máte v okolí mateřské centrum nebo právě odborníka v oblasti grafomotoriky. Vítejte ve zdravotnickém zařízení LogArte CentrUm : Arteterapie Stejně jako řeč, je i výtvarné vyjadřování formou komunikace a do značné míry s vývojem řeči souvisí. Pokud vaše dítě nekreslí, i pro něj je v LogArte prostor k malování. Arteterapie se zabývá i neproběhlými vývojovými výtvarnými stádii. Výtvarná činnost přináší bezprostřední, osobní a konkrétní neopakovatelný zážitek z tvorby, prožitek sebe sama a seberealizaci. Dejte své tvořivosti zelenou, poznejte své vlastní možnosti, obnovte vitální síly, rozšiřte si výtvarné znalosti a oživte touhu nově vnímat realitu. Pokud se rozhodnete nás navštívit, můžete očekávat přátelský a osobní přístup. Arteterapie pro děti a dospívající : Arteterapie s dětmi Prostřednictvím kresby se můžeme pokusit přiblížit se k osobnosti dítěte a její vztahové složce. Kresbu chápeme spíše jako projekci citového a prožitkového světa dítěte (projektivní aspekt kresby dítěte). Arteterapie s dětmi pomáhá při navození kontaktu, vytváří prostor pro impulzivní motorické aktivity dítěte a umožňuje nahlédnout do nevědomého světa dítěte. Arteterapie se může podílet na odstranění důsledků emocionálního poranění či traumatické události, pracuje se strachy a úzkostmi dítěte. Využíváme tvořivého potenciálu od expresivní komunikace (obrázkem) ke komunikaci slovní. Pokud se děti obtížně zapojují do skupiny a spolupracují s druhými, mohou prostřednictvím tvorby a „povídání si“ nad obrázkem lépe pochopit vztahy a zjistit, že druzí mají podobné zážitky jako oni sami. Vývoj dětské kresby To už se objevuje tzv. paňák – člověk se zde více podobá hadrové loutce, než živé lidské bytosti. Čím více dítě kreslí a je vystaveno pozitivním podnětům, tím rychleji vývoj kresby postupuje. Okolo 5. roku začínají být objekty (lidé, domy, stromy) snadněji rozlišitelné. Kolem 6. roku dítě zpravidla člení lidskou postavu velmi zřetelně. Nasazuje paže k trupu (k „ramenům“), zatímco dříve to bylo k hlavě. Na hlavě bývá pokrývka vlasů. Zpočátku jsou obě pohlaví zobrazována stejně, jsou důležitá jen obecná znamení pro člověka. S vývojovým pokrokem dostávají figury další přívlastky (sukně, nákupní taška, klobouk). Mezi 5. – 6. rokem se rozdvojí obrys nohou (již není zobrazen jen jednou linkou). Hmotnost dítě naznačuje tím, že např. prázdný ovál (trup) vybarví. Pohyb postav je zpočátku spíše naznačen vzájemnou blízkostí (ruka + nákupní taška = ruka držící nákupní tašku). Pokrčení končetin je pro dítě zatím velmi náročné. Již ve 4. roce se ale objevují vztažené paže (např. trhání ovoce, házení míče) Lze říci, že výrazně je zobrazeno to, co je emočně a prožitkově důležité. Izolovanost objektů má souvislost s tím, že dítě ještě neumí číst a dokáže jen omezeně spolupracovat s vrstevníky (např. děti se obtížně domlouvají na pravidlech společné hry). Pro pochopení dětské kresby má velkou hodnotu ústní výpověď dítěte. Obsah představy a dějová situace jsou vždy daleko plnější, složitější a zajímavější, než by se nám na první pohled zdálo. 10 rad jak trénovat logopedii - logopedická cvičení : 4. Opouštíme staré a vytváříme nové Starý (nesprávný) návyk necháváme vyhasnout. Vytváříme, posilujeme a upevňujeme nový. Hlásky vyvozujeme (vytváříme nové) nejsnadněji nápodobou. Pokud nejsme úspěšní, použijeme pomocnou hlásku (známé jako např. trubka = tdubka). Jakmile pomocnou hlásku již nepotřebujeme, vracíme se k nápodobě. Pořadí v jakém hlásky vyvozujeme většinou kopírují fyziologický vývoj (viz. Vývoj řeči). Váš logoped může zvolit (z různých důvodů) i jiný postup, který Vám jistě rád vysvětlí. Vývoj dětské kresby : Začátky kreslení Vlastní začátky výtvarné „řeči“ se podobají řeči mluvené. Tak jako jednotlivé zvuky přecházejí neohraničeně jeden do druhého (dříve než se spojí s nějakým věcným významem), vznikají i kreslířské začátky (stopy tužky, čáry). Radost z právě vznikající stopy můžeme pozorovat třeba už v otisku zamazané dlaně na bílou plochu, sledování pohybu vlastního prstíku na zamlženém skle… Motorický (pohybový) význam v kresbě je zde důležitější než výsledek. Zpočátku je důležité, že dítě „kreslí" (proces), nikoliv co kreslí nebo konečná podoba kresby. V jednotlivých stádiích jsou v kresbě zdůrazněny ty prvky, které mají pro „vnitřní svět“ dítěte v daném období největší význam. Vývoj probíhá od celku k částem. Např. v kresbě postavy či domu se detaily objevují až v pozdějších etapách grafického projevu dítěte. Vývoj řeči Zdroj; více k vývoji řeči: J. Bednářová, V. Šmardová: Diagnostika dítěte v předškolním věku, Computer Press, Brno 2007 E. Škodová, I. Jedlička a kol.: Klinická logopedie, Portál, Praha 2003 www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--co-je-to--vyvoj-reci Vývoj dětské kresby Zdroj; více k vývoji dětské kresby: Perout, E.: Arteterapie se zrakově postiženými, Okamžik 2005 Uždil, J.: Čáry, klikyháky, paňáci a auta, Portál 2002 Obrázky dět; zdroj: Uždil J., Výtvarný projev a výchova, SPN 1976, Uždil J., Mezi uměním a výchovou, SPN 1988 Vývoj řeči : Sociální prostředí K vnějším faktorům ovlivňujícím řeč patří sociální prostředí. V raném věku má věku má v rozvoji řeči hlavní úlohu rodina. Nevhodné výchovné styly (příliš autoritativní, represivní nebo naopak příliš ochranitelský, kompenzující) či nedostatek podnětů, mohou mít za následek pomalejší vyzrávání řeči. Na druhou stranu, nadbytek stimulace a velký důraz na správnost řeči může být také ohrožující (neurotické projevy, negativismus, zadrhávání). Vývoj řeči je součástí vývoje ostatních schopností člověka. Pokud celkový vývoj všech schopností a dovedností dítěte neodpovídá věku dítěte, musíme rozvíjet i řeč na té vývojové úrovni, ve které se právě nachází. Vývoj dětské kresby : 2. Od hlavonožce k paňákovi (3 – 6 let) Velkou roli v této etapě hraje fantazijně emoční složka psychiky, která určuje i způsob poznávání okolního světa. Pro dítě ještě plně neplatí objektivní kategorie času, prostoru a logiky. V symbolickém způsobu myšlení jsou zvířatům a věcem přisuzovány lidské vlastnosti. Nejčastější dětské kresby s věcným obsahem zobrazují zpravidla jen izolované představy (zvíře, květina, auto…). Častým námětem je sluníčko, nejvíce se však objevuje člověk – nejdříve jako tzv. hlavonožec, později jako tzv. paňák. S lidmi vchází do obsahu kreseb i jejich prostředí: dům, auto, strom…apod. Vývoj řeči Prvním hlasovým projevem dítěte je novorozenecký křik. V prvních hodinách a dnech je ale pouze reflexním projevem. Následně zvukové projevy vyjadřují libost či nelibost (předřečové období). Postupně se řeč stává prostředkem komunikace, vztahů, spolupráce, usměrňování sociálních interakcí a zároveň nástrojem myšlení (kolem 2 let se myšlení a řeč začínají prolínat, vzájemně se ovlivňují a podmiňují). Nejprudší rozvoj řeči je od 3. do 4. let. Zásadním obdobím pro vývoj řeči je období od 6. do 7. roku věku dítěte. Raný vývoj řeči je podmíněn a ovlivněn motorikou, vnímáním a sociálním prostředím. Vývoj řeči věk dítě - vývoj slovní zásoby a větné stavby vývoj výslovnosti do 1. roku po 1. roce do 2 let - rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší - užívá jednoslabičná, pak dvouslabičná slova, zpočátku tvořena opakováním slabik (mama, tata…) - užívá slova - aktivní slovní zásoba se značně rozšiřuje (názvy osob, věcí, činností) - obvykle používá dvouslovné věty - začíná klást otázky „Co to je?“, „Kdo to je?“ do 2, 5 let mezi 2.- 3. rokem do 3, 5 let mezi 3.- 4. rokem užívá - je schopno dorozumět se - používá víceslovné věty a gramatické tvary - pomocí řeči se učí dosahovat cíle - vývoj řeči značně zrychluje rozvoj myšlení, motoriky a dalších schopností - mluvidla splňují všechny předpoklady pro artikulaci užívá - začíná užívat souvětí (nejprve souřadná, následně podřadná) - druhý věk otázek – dítě klade otázky „Proč?“, „Kdy?“ - projevuje schopnost navázat, udržet a rozvíjet konverzaci - o sobě samém ještě může hovořit ve 3. osobě. Až pochopí, že je oslovováno a že je od něho očekávána odpověď na toto oslovení, tehdy začíná užívat zájmeno "JÁ". M, B, P, A, E, I, O, U J, D, T, N, L – artikulační postavení se upravuje po 3. roce věku a ovlivňuje vývoj hlásky R OU, AU, V, F, H, CH, K, G po 4. roce mezi 4. – 5. rokem do 4, 5 let - by mělo používat všechny slovní druhy - dokončuje se gramatická stavba vět - chápe děj a umí ho vyprávět - velký význam má kresba a hra - většinou umí přesněji rozlišovat barvy, - reprodukuje jednoduchou říkanku a písničku, umí vyprávět krátkou pohádku užívá BĚ, PĚ, MĚ, VĚ, Ď, Ť, Ň do 6,5 let vyvíjí se - má velkou slovní zásobu, chápe složité děje, - gramaticky zvládá souvětí - sluchově rozlišuje všechny hlásky užívá Č, Š, Ž C, S, Z, R, Ř, kombinace ČŠŽ a CSZ Arteterapie Arteterapie s dětmi pomáhá při navození kontaktu, vytváří prostor pro impulzivní motorické aktivity a umožňuje nahlédnout do nevědomého světa. Terapeutická funkce umění spočívá právě v možnosti vyvažovat vědomé a nevědomé prvky lidské zkušenosti. Arteterapie se může podílet na odstranění důsledků emocionálního poranění či traumatické události, pracuje se strachy a úzkostmi dítěte. Prostřednictvím kresby se můžeme pokusit přiblížit se k osobnosti dítěte a její vztahové složce. Arteterapie se také zabývá neproběhlými vývojovými výtvarnými stádii. Logopedické grafomotorické potíže spolu úzce souvisí. V období dospívání nabízí arteterapie prostor k rozvoji sociální dovednosti a pomáhá formovat obraz sebe sama. Práce arteterapeuta se zaměřuje na podporu klienta v nalézání vlastní identity. Co namalujete je odrazem Vašeho vnitřního světa. Obsah, forma a proces tvorby se stává materiálem k Vašemu hlubšímu sebepoznání. Hlavním cílem arteterapeuta je pomáhat klientovi při změně a kultivaci chování, myšlenek a postojů. Arteterapie v LogArte vychází z vašich potřeb. Dejte své tvořivosti zelenou, poznejte své vlastní možnosti, obnovte vitální síly a oživte touhu nově vnímat realitu. Logopedie pro děti a dospívající : Sluch Sluch značně ovlivňuje řeč jako takovou i její vývoj. Pokud dítě několik měsíců po narození nereaguje na zvuky, neslyší na zavolání, přestává žvatlat, a nepokouší-li se mluvit ani později, může se jednat o sluchovou vadu. Pokud máte podezření, že Vaše dítě neslyší neodkladně se obraťte na ORL lékaře či foniatra. I v případě, že Vaše dítě reaguje jen na malou vzdálenost a při větší reagovat přestává, může se jednat o nedoslýchavost. Je vhodné obrátit se na uvedené odborníky. Vývoj řeči : Motorika Již v těhotenství se dějí činnosti které souvisí se základy motoriky mluvních orgánů (např. polykací pohyby, škytání, cucání palce). Po narození jsou pro rozvoj řeči důležité takové aktivity jako je např. sání, dumlání, žvýkání, broukání (kolem 6. týdne), napodobivé žvatlání (6. -8. měsíců). Velký význam má vyzrávání hrubé motoriky (sed, lezení a zejména chůze). Není náhodné, že s nástupem chůze se kolem 1. roku začíná rozvíjet také aktivní slovní slovní zásoba. Rovněž jemná motorika (obratnost rukou, uchopování drobných předmětů) podporuje vývoj řeči. Vítejte ve zdravotnickém zařízení LogArte CentrUm : Speciální pedagogika V poradenství ve výchově a vzdělávání společně s rodiči hledáme různé cesty pro správný vývoj a další rozvoj jejich dítěte. Vodítkem jsou pro nás samotní rodiče, důvěra ve skutečnost, že své dítě znají nejlépe. Rodiče přichází s různými potřebami: s výchovou, či školou nemají zkušenosti, trápí se srovnáváním svého dítěte s jinými vrstevníky, mají obavy pochybnosti, týkající se chování jejich dítěte. S nástupem dětí do školních zařízení přichází nové otázky, změny a děti potřebují další jiný způsob spolupráce, či podpory. Vývoj řeči Hlavně první slova jsou spojena se zrakovými vjemy (dítě si nejprve slovo bezprostředně spojuje s předmětem, teprve poté si předmět dokáže představit prostřednictvím slova). Nezastupitelný je pro řečový vývoj sluch. Velmi časně dítě rozpozná matčin hlas, cca. ve 3.- 4. měsících hledá zdroj zvuku (koordinace zrak – sluch), mezi 4. -5. měsícem lokalizuje zdroj zvuku, přibližně v 6. měsících se rozvíjí schopnost aktivního záměrného poslouchání. Spolu se zrakem má sluch zásadní význam už ve fázi napodobivého žvatlání pro osvojení správné artikulace, i později, případně v logopedické péči. Logopedie pro děti a dospívající : Vady a poruchy řeči Malí klienti přichází na logopedii s vadami a poruchami řeči. Rodiče se většinou obrací na logopeda, pokud jejich dítě výrazně zaostává ve svém řečovém vývoji ještě ve třech letech (často opožděný vývoj řeči), pokud vadně vyslovuje jednu či více hlásek (patlavost/dyslálie). Jestliže pozorujete u svého dítěte kromě opoždění řeči i chybnou stavbu vět, agramatismy (netvoří mluvnicky správné tvary), hůře si pamatuje říkanky (nebo je komolí) či má obtíže ve zrakovém vnímání (např. určit rozdíly mezi obrázky v řadě), může se jednat i o vývojovou dysfázii. Je zde však mnoho dalších faktorů a oblastí (věk dítěte, osobní anamnéza a řada dalších, pro rodiče často méně nápadných, znaků, např. narušená schopnost sluchového rozlišování, vnímání a chápání řeči, porucha krátkodobé paměti, narušená motorika mluvidel při tvorbě hlásek. Logopedie pro děti a dospívající : Nikdy není pozdě začít s logopedickou terapií Možná jste s Vaším dospívajícím synem/dcerou na logopedii již docházeli a Váš potomek stále správně nemluví. Zkuste si se synem či dcerou ještě jednou promluvit, poukázat na důležitost správné řeči (např. při představování se na veřejnosti či budoucí volbě studijního oboru a povolání, někdy může pomoci výběr volnočasového zájmu související s řečovým projevem – sborový zpěv, dramatický kroužek apod.) a ujistit se, že „mu/jí to jak mluví opravdu nevadí“. Pokud se rozhodnete začít znovu, vězte, že nikdy není pozdě. U náctiletých je sice již fyziologický vývoj řeči ukončen, stále je ale terapie možná a snazší než u dospělých. Bez dostatku vůle a aktivní spolupráce ze strany Vašeho syna či dcery se ale logopedická terapie neobejde. Zdroj: více informací k jednotlivým příznakům a diagnózám naleznete na webových stránkách Asociace klinických logopedů ČR. Vítejte ve zdravotnickém zařízení LogArte CentrUm : Logopedie Vydejte se s námi na cestu za krásnou a správně tvořenou řečí. Řeč je důležitá lidská schopnost, kterou potřebujeme k porozumění i sdělování. Obtíže v řeči mohou mít zásadní vliv na vývoj člověka, jak v procesu učení, tak i v profesní orientaci či uplatnění. Zabýváme se klinickou logopedií pro děti, dospívající i dospělé. Naším cílem je srozumitelně a systematicky vás provázet logopedickou terapií. Pomůžeme vám zvládnout výslovnost, i další vady a poruchy řeči, osvojit správné řečové návyky a dovednosti. AKTUÁLNĚ, NEPŘÍJÍMÁME NOVÉ KLIENTY. Naše kapacita je naplněna. Vyplněním formuláře na stránce Kontakt se můžete zapsat do pořadníku. Po uvolnění kapacity budete kontaktováni s dotazem, zda Váš zájem o logopedickou terapii v LogArte CentrUm trvá. Smlouvu o úhradě logopedie máme mimo jiné s: VoZP - Vojenská zdravotní pojišťovna (201) Vašemu dítěti pojištěnému u VoZP věnujeme zdarma praktickou příručku Obrázková logopedie. Dále máme smlouvu o úhradě logopedie s pojišťovnami: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky - VZP (111) Oborová zdravotní pojišťovna - OZP (207) Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - ZPŠ (209) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - ZP MV ČR (211) RBP, zdravotní pojišťovna (213) Speciální pedagogika : Mgr. Alena Krnáčová V poradenství ve výchově a vzdělávání společně s rodiči hledám různé cesty pro správný vývoj a další rozvoj jejich dítěte. Vodítkem jsou pro mě samotní rodiče, důvěra ve skutečnost, že své dítě znají nejlépe. Rodiče přichází s různými potřebami: s výchovou, či školou nemají zkušenosti, trápí se srovnáváním svého dítěte s jinými vrstevníky, mají obavy pochybnosti, týkající se chování jejich dítěte. S nástupem dětí do školních zařízení přichází nové otázky, změny a děti potřebují další jiný způsob spolupráce, či podpory. Doporučuji různé způsoby, metody, či programy, jak s dětmi pracovat. Dále navrhuji změny, které je nezbytné zavést. Většinou jsou to maličkosti, na které je potřeba se zaměřit, ale zároveň tyto vyžadují důslednost, systematičnost v každodenním tréninku. Tyto maličkosti však ve výsledcích mohou přinést velké věci. Velké věci a tedy hlavní cíle naší vzájemné spolupráce: aby děti měli z učení radost aby se společně s rodiči zaměřili na své silné stránky a poznávali, co je dělat baví a v čem se jim daří a zažili si úspěch aby děti poznaly a uměly posílit své slabé stránky, tak aby je v životě zásadně neomezovaly Čas objednat se a přijít v případě že: potřebujete vědět, že je Vaše dítě na školu připravené nastupujete v září do školy a máte pocit, že je potřeba doladit některou z oblastí: percepce, řeč, grafomotorika, pozornost apod. už jste do školy nastoupili a potřebujete podpořit v psaní, čtení, počítání vidíte u svého dítěte rizika rozvoje dyslexie, dysgrafie, dysortografie, nebo poruch pozornosti nejste si jistí v různých věcech, které se týkají vzdělávání vašeho dítěte a potřebujete se poradit, ujistit, doporučit další odborníky z hlediska prevence nikdy není pozdě začít něco dělat Další informace o speciální pedagogice najdete na webu Mgr. Aleny Krnáčové www.krnacovaporadenstvi.cz Naši specialisté : Mgr. Lucie Krejčová Jmenuji se Lucie Krejčová, mým povoláním je klinická logopedie, věnuji se i arteterapii. Řeč je jedinečná lidská schopnost. Potřebujeme ji k porozumění i sdělování. To jak komunikujeme je nejen součástí prvního dojmu, který vyvoláváme v druhých, ale otevírá nám i nekonečně možností a poznání. Říká se, „kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“. Umění vládnout svou řečí je důležité. Verbální vyjadřování ovlivňuje vývoj osobnosti (např. sebehodnocení, sebedůvěru, emoce, motivaci, zájmy), chování i utváření vztahů a postavení ve skupině. Nepříznivý dopad mají obtíže v řeči na proces učení, později také profesní orientaci či uplatnění. Proces osvojování jazyka, rozvoj komunikačních schopností, nakonec i formální stránky řeči je někdy delší, občas i trnitou cestou. S dostatkem vůle je ale nakonec úspěšný a radostný. Práce klinického logopeda, která se na tomto dění podílí, je pro mne naplňující a vnímám ji jako hluboce smysluplnou pro obě strany. Profesní zkušenosti: Logopedii a arteterapii se věnuji od roku 2005 Magisterské studium v oboru speciální pedagogika – specializace logopedie, surdopedie a výtvarná výchova, Masarykova univerzita v Brně Bakalářské studium v programu psychologie, v oboru arteterapie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Atestace v oboru klinická logopedie 2011 Praxe logopedky a klinické logopedky v nestátním zdravotnickém zařízení a soukromé logopedické ambulanci 2007 - 2013 Soukromá praxe LogArte - klinická logopedie a arteterapie od 2014 Členství v Asociaci klinických logopedů a České arteterapeutické asociaci Přednášky a workshopy: 1. a 2. KLINICKO-LOGOPEDICKÉ SYMPOZIUM Praha Česká škola bez hranic Česká škola Milán za spolupráce se Spolkem krajanů a přátel ČR a podpory Českého Centra Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje
LogArte CentrUm - klinická logopedie a další obory  Drahobejlova 1413/41, Praha 9 - Libeň  tel: 777 264 242  lucie@logarte.cz  
Copyright © 2014–2024 LogArte CentrUm

Tvorba webových stránek: HOR webdesign
sitemap.xml   gt:0.002   login