tel: 777 264 242
lucie@logarte.cz
Žába
 

detská kresba (vyhledávání)

Logopedie pro děti a dospívající : Vývojová dysfázie I kresba může být výrazněji opožděna (dítě nekreslí, kreslí málo nebo kresba neopovídá jeho věku). Možná Vaše dítě kreslí rádo, ale jeho výtvory jsou specificky deformované (jedná se o typické znaky v kresbě dětí s vývojovou dysfázií, např. rozložení prvků na ploše papíru, napojování čar, nesprávné proporce apod.) Pokud dítě trpí vývojovou dysfázií, potřebuje intenzivní a pravidelnou logopedickou péči (četnější návštěvy logopedie a každodenní trénink v domácím prostředí). Zdatné zvládnutí uvedených dovedností je důležité pro vstup do 1. ročníku ZŠ a další vzdělávání. Vývoj dětské kresby Cílem tohoto textu je zorientovat zejména rodiče dětí předškolního věku v tom, co je v dané vývojové fázi obvyklé v dětské kresbě. Neuvádím zde proto celý vývoj kresby až do dospělosti. Zmíněné charakteristiky jednotlivých etap se mohou objevit i v předchozích vývojových stupních. Pokud se naopak v kresbě vašeho dítěte ještě neobjevují uvedené prvky, může být příčin více. Došlo-li u vašeho syna či dcery k jakémukoliv opoždění ve vývoji hrubé motoriky (kdy začalo dítě sedět, chodit apod.), je pravděpodobné, že se stejně tak trochu opozdí vývoj motoriky jemné (právě i kresba). Jindy stačí jen počkat, s tím, že je vhodné dítě stimulovat přiměřeně věku a pokroky v kreslení sledovat. Pokud se vývoj kresby opožďuje výrazněji, je vhodné říci o tom pediatrovi, či vaší paní učitelce (může vás zkontaktovat se speciálním pedagogem). Možností ve vašem okolí je jistě více. Třeba máte v okolí mateřské centrum nebo právě odborníka v oblasti grafomotoriky. Vývoj řeči věk dítě - vývoj slovní zásoby a větné stavby vývoj výslovnosti do 1. roku po 1. roce do 2 let - rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší - užívá jednoslabičná, pak dvouslabičná slova, zpočátku tvořena opakováním slabik (mama, tata…) - užívá slova - aktivní slovní zásoba se značně rozšiřuje (názvy osob, věcí, činností) - obvykle používá dvouslovné věty - začíná klást otázky „Co to je?“, „Kdo to je?“ do 2, 5 let mezi 2.- 3. rokem do 3, 5 let mezi 3.- 4. rokem užívá - je schopno dorozumět se - používá víceslovné věty a gramatické tvary - pomocí řeči se učí dosahovat cíle - vývoj řeči značně zrychluje rozvoj myšlení, motoriky a dalších schopností - mluvidla splňují všechny předpoklady pro artikulaci užívá - začíná užívat souvětí (nejprve souřadná, následně podřadná) - druhý věk otázek – dítě klade otázky „Proč?“, „Kdy?“ - projevuje schopnost navázat, udržet a rozvíjet konverzaci - o sobě samém ještě může hovořit ve 3. osobě. Až pochopí, že je oslovováno a že je od něho očekávána odpověď na toto oslovení, tehdy začíná užívat zájmeno "JÁ". M, B, P, A, E, I, O, U J, D, T, N, L – artikulační postavení se upravuje po 3. roce věku a ovlivňuje vývoj hlásky R OU, AU, V, F, H, CH, K, G po 4. roce mezi 4. – 5. rokem do 4, 5 let - by mělo používat všechny slovní druhy - dokončuje se gramatická stavba vět - chápe děj a umí ho vyprávět - velký význam má kresba a hra - většinou umí přesněji rozlišovat barvy, - reprodukuje jednoduchou říkanku a písničku, umí vyprávět krátkou pohádku užívá BĚ, PĚ, MĚ, VĚ, Ď, Ť, Ň do 6,5 let vyvíjí se - má velkou slovní zásobu, chápe složité děje, - gramaticky zvládá souvětí - sluchově rozlišuje všechny hlásky užívá Č, Š, Ž C, S, Z, R, Ř, kombinace ČŠŽ a CSZ Vývoj dětské kresby : 1. Čáranice (věk 2 -3 roky) První pokusy o výtvarné vyjádření se objevují kolem 18. měsíce života. V tomto čase dochází k tvoření vzorců a přístupů k sobě samému i okolí a snaha o výtvarné vyjádření výrazně přispívá k tomuto vývoji. Ze smyslových kontaktů převažuje chuť a hmat, zrak následuje až později. Vznikající stopy jsou zpočátku bezobsažným čáráním. Grafický záznam vzniká formou úderů tužkou do papíru, později mohou vznikat krátké čáry. Čáranice nejsou zachycením skutečnosti a chybí i zraková kontrola. Dítě svou prvotní představu snadno opouští a pro své náhodně vzniklé nakreslené útvary nachází výklad dodatečně (pokud je tázáno „Co nakreslilo ?“). Pohyb často vychází z ramene, dítě nemá dospělý úchop. Tužka není při kreslení oddalována od podložky, děti mají potíže nepřesahovat formát papíru. Dvouleté dítě ještě nedokáže napodobit kruh, i když některé již napodobí linku. O zvládnuté čáranici mluvíme tehdy, když děti začínají tušit souvislost mezi pohyby tužky po papíře vzniklými symboly. Počátky toho uvědomování bývají obvykle 6 měsíců od doby, kdy začnou čárat. Začíná se rozvíjet zraková kontrola, vzniká i souvislost mezi vizuální a motorickou aktivitou. Objevují se vodorovné i svislé linky a opakované kruhové čáranice. Tužka je během kreslení oddalována od papíru. Kolem 3. roku se objevuje dospělý úchop tužky. Děti již úspěšně kopírují předkreslenou linku i kříž. Ve 3 letech napodobí i kruh, ještě nesvedou čtverec. Dítě již rozpoznává podobnost mezi nakresleným tvarem a něčím v okolí. Samotné napodobení není v kresbě ještě příliš rozeznatelné. Významným posunem je pojmenovaná čáranice. Dítě říká okolí co nakreslilo, např. „To je táta.“ „To jsem já, když plavu.“ Čárání zachycuje pohybovou aktivitu, děti často vytváří názvy, které odkazují k motorické činnosti. Záměr, se kterým dítě začalo kreslit se během tvorby mění. Pokrokem je, když se předem dozvíme „Namaluji…“a případně je kresba na požádání zopakována. Někdy kreslíř v průběhu kreslení mluví k sobě samému. Formát papíru již umí dodržet.
LogArte CentrUm - klinická logopedie a další obory  Drahobejlova 1413/41, Praha 9 - Libeň  tel: 777 264 242  lucie@logarte.cz  
Copyright © 2014–2024 LogArte CentrUm

Tvorba webových stránek: HOR webdesign
sitemap.xml   gt:0.002   login