tel: 777 264 242
lucie@logarte.cz
Žába
 

vyvodenie hlasky l (vyhledávání)

10 rad jak trénovat logopedii - logopedická cvičení : 4. Opouštíme staré a vytváříme nové Starý (nesprávný) návyk necháváme vyhasnout. Vytváříme, posilujeme a upevňujeme nový. Hlásky vyvozujeme (vytváříme nové) nejsnadněji nápodobou. Pokud nejsme úspěšní, použijeme pomocnou hlásku (známé jako např. trubka = tdubka). Jakmile pomocnou hlásku již nepotřebujeme, vracíme se k nápodobě. Pořadí v jakém hlásky vyvozujeme většinou kopírují fyziologický vývoj (viz. Vývoj řeči). Váš logoped může zvolit (z různých důvodů) i jiný postup, který Vám jistě rád vysvětlí. Vývoj řeči věk dítě - vývoj slovní zásoby a větné stavby vývoj výslovnosti do 1. roku po 1. roce do 2 let - rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší - užívá jednoslabičná, pak dvouslabičná slova, zpočátku tvořena opakováním slabik (mama, tata…) - užívá slova - aktivní slovní zásoba se značně rozšiřuje (názvy osob, věcí, činností) - obvykle používá dvouslovné věty - začíná klást otázky „Co to je?“, „Kdo to je?“ do 2, 5 let mezi 2.- 3. rokem do 3, 5 let mezi 3.- 4. rokem užívá - je schopno dorozumět se - používá víceslovné věty a gramatické tvary - pomocí řeči se učí dosahovat cíle - vývoj řeči značně zrychluje rozvoj myšlení, motoriky a dalších schopností - mluvidla splňují všechny předpoklady pro artikulaci užívá - začíná užívat souvětí (nejprve souřadná, následně podřadná) - druhý věk otázek – dítě klade otázky „Proč?“, „Kdy?“ - projevuje schopnost navázat, udržet a rozvíjet konverzaci - o sobě samém ještě může hovořit ve 3. osobě. Až pochopí, že je oslovováno a že je od něho očekávána odpověď na toto oslovení, tehdy začíná užívat zájmeno "JÁ". M, B, P, A, E, I, O, U J, D, T, N, L – artikulační postavení se upravuje po 3. roce věku a ovlivňuje vývoj hlásky R OU, AU, V, F, H, CH, K, G po 4. roce mezi 4. – 5. rokem do 4, 5 let - by mělo používat všechny slovní druhy - dokončuje se gramatická stavba vět - chápe děj a umí ho vyprávět - velký význam má kresba a hra - většinou umí přesněji rozlišovat barvy, - reprodukuje jednoduchou říkanku a písničku, umí vyprávět krátkou pohádku užívá BĚ, PĚ, MĚ, VĚ, Ď, Ť, Ň do 6,5 let vyvíjí se - má velkou slovní zásobu, chápe složité děje, - gramaticky zvládá souvětí - sluchově rozlišuje všechny hlásky užívá Č, Š, Ž C, S, Z, R, Ř, kombinace ČŠŽ a CSZ Logopedie pro dospělé Logopedie není jen pro děti. Některé řečové obtíže – nesprávně tvořené hlásky (dyslálie/patlavost), poruchy tempa (breptavost) a plynulosti řeči (koktavost) přetrvají do dospělosti. Logoped je tu také pro lidi po poúrazových stavech hlavy, cévních mozkových příhodách, kteří trpí v různé míře poruchou porozumění a verbálního vyjadřování (afázie) či motorickou poruchou řeči (dysartrie). Budete na správné adrese, i pokud jste subjektivně nespokojeni se svým rétorickým projevem. Řečový projev souvisí např. se správným dýcháním, tvorbou hlasu, přesnou artikulací, modulací a intonací, frázováním a logickým členění vět, i neverbální komunikací.
LogArte CentrUm - klinická logopedie a další obory  Drahobejlova 1413/41, Praha 9 - Libeň  tel: 777 264 242  lucie@logarte.cz  
Copyright © 2014–2022 LogArte CentrUm

Tvorba webových stránek: HOR webdesign
sitemap.xml   gt:0.002   login